Maand: september 2022

Vergadering commissie Ruimtelijke Zaken

De raadscommissie Ruimtelijke Zaken van de gemeente Laarbeek vergadert woensdag 14 september. Dit vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Beek en Donk en begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom de vergadering bij te wonen. Deze is ook live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl. Op de agenda staat onder meer de Vaststelling Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek, Vaststelling zienswijzen bestemmingsplan De Klokkengieterij Aarle-Rixtel en Vaststelling bestemmingsplan Oranjelaan 54 Beek en Donk, uitbreiding uitvaartcentrum.

Ontwerpwijzigingsplan Sparrendreef 5 in Mariahout

Het wijzigingsplan Sparrendreef 5 in Mariahout ligt als ontwerp ter inzage in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het voorziet in het wijzigen van de bestemming van het ter plekke gevestigde beëindigde nertsenbedrijf van ‘Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’. Daarbij wordt maximaal 500 m2 aan vrijstaande bijgebouwen toegestaan. Het ontwerpwijzigingsplan ligt van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl > bestemmingsplannen.

Ontwerpwijzigingsplan Schaapsdijk 6 Mariahout

Het wijzigingsplan Schaapsdijk 6 in Mariahout ligt als ontwerp gereed in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het voorziet in het wijzigen van Agrarisch bedrijf naar Recreatie – Verblijfsrecreatie. Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl > bestemmingsplannen. Gedurende deze termijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken.

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

De ontwerp Nota bodembeheer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart van de gemeente Laarbeek liggen tot 20 oktober ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Met deze nota worden concrete richtlijnen gegeven voor een duurzaam beheer van de bodem. De nota is grotendeels gebaseerd op wettelijk landelijk voorgeschreven beleid. Op een aantal onderdelen is eigen, gebiedspecifiek beleid geformuleerd. De nota wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. De bodemkwaliteitskaarten worden voor een periode van maximaal 5 jaar vastgesteld.

Opschoonactie in Laarbeek

World Cleanup Day, de grootste jaarlijkse opschoonactie ter wereld, wordt gehouden op zaterdag 17 september. Ook de gemeente Laarbeek doet hieraan mee omdat zij een schone leefomgeving belangrijk vindt. Vanuit drie locaties wordt er afval geruimd: IVN Aarle-Rixtel, Scouting Lieshout/Mariahout en Scouting Beek en Donk. Verzamelen om 09.30 uur. Deelnemers krijgen een afvalgrijper, afvalzak(ken) en een route mee. Bij terugkomst is er een hapje en een drankje en voor kinderen een snoepzakje.

Open Energiedag

Tijdens de Open Energiedag op zaterdag 17 september kan op tientallen locaties in Nederland een kijkje worden genomen bij duurzame energieprojecten. Zo ook bij Zonneweide De Blauwe Poort, Middenweg 4 in Beek en Donk. Wie benieuwd is naar de wereld achter het stopcontact en de thermostaat kan tussen 10.00 en 13.00 uur een kijkje nemen op de uitkijktoren van De Blauwe Poort of een rondleiding volgen langs de bronnen van het elektriciteitsnet. Ieder halfuur start er een rondleiding.  Men wordt verzocht zo mogelijk per fiets te komen.

Lezing over Pathologie

Door Seniorenvereniging Beek en Donk wordt donderdag 15 september een lezing verzorgd over Pathologie. Veel grote ziekenhuizen hebben een pathologisch laboratorium waar celweefsels, urine en bloed worden onderzocht. Zo kan vaak in een vroeg stadium een bepaalde ziekte worden vastgesteld en dankzij dit onderzoek een behandelplan worden opgesteld. Gepensioneerd pathologisch kern-analist Boudewijn Hopman vertelt over het werk van de patholoog. De lezing wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum, is voor iedereen toegankelijk en begint om 14.00 uur.

Alzheimercafé in Gemert

Het Alzheimercafé Gemert-Bakel opent dinsdag 13 september haar deuren. Mensen met dementie, hun naasten, vrijwilligers en belangstellenden zijn welkom in De Eendracht in Gemert waar een notaris komt vertellen over het belang van in een vroeg stadium van dementie afspraken maken rondom financiën, zorg en welzijn. Wie mag medische beslissingen nemen als de dementerende dit zelf niet meer kan en wat moet er met de financiën gebeuren. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Gerarduskalender weer verkrijgbaar

De Gerarduskalender 2023 is weer verkrijgbaar. De kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met dagelijks een spreuk op de voorkant die tot nadenken aanzet. Op de achterkant staan afwisselend gedichten, bezinningsteksten, puzzels, moppen en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is verkrijgbaar bij mevrouw G. van Dijk, Koolhof 24 in De Mortel. Tel. 0492 – 46 14 13. De opbrengst ervan komt ten goede aan de activiteiten die vanuit het klooster worden georganiseerd.

Publiekswandeling naar Torrenven-Vossenbergven

IVN Laarbeek houdt zondag 11 september een publiekswandeling naar het Torrenven en het Vossenbergven in Mariahout. Het Torrenven is een langgerekt ven met daaromheen droge en natte hei in de Mariahoutse bossen. Het dreigde te verlanden en is daarom in 1992 opgeschoond. Rondom het ven ontstond nieuwe plantengroei door oude zaden en plantenresten die dieper in de bodem zaten. Het Vossenbergven is onlangs op dezelfde wijze hersteld. De wandeling start om 10.00 uur vanaf het pad ter hoogte van de trimbaan aan de Rooijseweg.