Het ontwerpwijzigingsplan Vossenberg 3b, Mariahout heeft met ingang van 19 mei voor zes weken bij de gemeente Laarbeek ter inzage gelegen. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch bedrijf met de aanduiding Intensieve veehouderij – nertsenfokkerij’  naar ‘Wonen’. Tegen het ontwerp zijn twee zienswijzen ingediend, die tot aanpassingen van het ontwerp leiden. De aanpassingen hebben betrekking op de opgenomen veiligheidszone voor de aanwezige gasleiding en de regels daarover. Daarom wordt het ontwerpwijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.