Het ontwerpwijzigingsplan voor een perceel aan de Schaapsdijk in Mariahout, over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch bedrijf met de aanduiding Paardenhouderij’ naar ‘Recreatie’ lag ingaande 8 september 2022 zes weken ter inzage. Tegelijkertijd wordt de bestemming van de tweede agrarische bedrijfswoning gewijzigd naar ‘Wonen’. Tegen het ontwerp is een zienswijze ingediend. De zienswijze leidt tot aanpassingen van het ontwerp. De aanpassingen betreffen vooral een nadere motivering/toetsing
van de gewenste ontwikkeling aan de Interim Omgevingsverordening (IOV). Daarom wordt het ontwerpwijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.