Het ontwerpwijzigingsplan Kampenweg 4, Beek en Donk, heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in het toevoegen van de aanduiding ‘paardenhouderij’ aan de agrarische bedrijfsbestemming. Tegen het ontwerp is een tweetal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen leiden tot aanpassingen van het ontwerp, met name van het landschappelijke inpassingsplan. Daarom wordt het ontwerpwijzigingsplan door de gemeente Laarbeek gewijzigd vastgesteld.