Desktop

Tablet

Zoeken

Boekel bespreekt donderdag jaarrekening in gemeenteraad

Boekel bespreekt donderdag jaarrekening in gemeenteraad

Gemeente Boekel sluit 2023 financieel af met een positief resultaat. Er is 3.018.000 euro minder uitgegeven dan dat is binnengekomen De grootste meevallers komen van de financiële vergoeding voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en een hogere algemene uitkering dan was voorzien. Naast deze financiële meevallers is ook een aantal tegenvallers verwerkt, zoals de hogere rentelasten en de volumestijging Wmo. “Wanneer de mee- en tegenvallers tegen elkaar worden afgezet, is toch een mooi positief resultaat gerealiseerd. Dit levert opnieuw een aanmerkelijke bijdrage aan onze reservepositie, wat gezien de financiële vooruitzichten welkom is.

Vooruitlopend op de begroting van 2025 wordt de voorjaarsnota 2024 opgesteld waarmee de hoofdlijnen voor de komende jaren zichtbaar worden. Dit vormt de basis voor het opstellen van de begroting van 2025 en de meerjarenraming 2026 tot en met 2028. De voorjaarnota 2024 geeft inzicht in de cijfers van het lopende begrotingsjaar 2024 en laat een positief resultaat zien van 385.000 euro. De grootste meevaller is in 2024 opnieuw de algemene uitkering en de grootste tegenvaller is de inhuur van personeel.
Voor 2025 zijn de vooruitzichten voor de gemeente nog goed met een verwacht positief saldo van 1.013.00 euro . Maar zoals het er nu uit ziet zijn de saldi vanaf 2026 tot en met 2028 negatief. Dit zorgt voor financiële uitdagingen.