Om te zorgen dat inwoners van Laarbeek zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen ondersteunt Sociaal Team Laarbeek bij het zoeken naar oplossingen binnen het eigen netwerk. Als deze oplossingen niet mogelijk zijn dan kan een voorziening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een mogelijkheid zijn. Om te weten hoe de ervaringen met de regelingen vanuit de Wmo in 2021 waren, houdt de gemeente steekproefsgewijs een onderzoek. Dit gebeurt anoniem door onderzoeksbureau Triqs. Het onderzoek loopt tot 31 juli.