Op 30 november besloot het college van de gemeente Laarbeek om twee gemeentelijke percelen onderhands te verpachten aan Boer, Bier, Water tegen de opbrengsten van het op de percelen verbouwde brouwgerst. Dit blijkt juridisch en financieel niet uitvoerbaar te zijn. Het college besluit daarom om de gemeentelijke percelen niet onderhands te verpachten en de betreffende percelen te laten inzaaien met vanggewas om stikstofuitspoeling te voorkomen.