De gemeente Laarbeek kreeg het verzoek om medewerking aan de realisering van tiny houses met een tijdelijk karakter op een onbebouwd perceel aan de Schutsstraat in Lieshout. Alhoewel het type woningen volgens de gemeente inspeelt op de actuele behoefte, blijven ruimtelijke kwaliteit en passendheid belangrijke toetsingscriteria. De gemeente wijst het verzoek af omdat het cluster de typerende lintbebouwing doorbreekt en de karakteristieke zichtlijn op molen De Vogelenzang ontneemt. Bovendien is bebouwing in strijd met de in 2018 ondertekende erfgoedgedragscode voor Van Gogh-monumenten.