Het college van B&W van Laarbeek is van plan de aanvraag om de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘milieu’ en ‘bouwen’ voor de uitbreiding van een vleeskuikenhouderij of omschakeling naar een vleesvarkenshouderij aan de Achterbosch 10 in Lieshout te weigeren. De aanvraag en het ontwerpbesluit tot weigering liggen geanonimiseerd met ingang van 8 september gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Gedurende deze termijn kan schriftelijk of mondeling een zienswijze hierover kenbaar gemaakt worden bij het college van B&W.