Desktop

Tablet

Zoeken

Inwonersenquête en dorpenkaarten Omgevingsvisie Kernen

Inwonersenquête en dorpenkaarten Omgevingsvisie Kernen

Volgens de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten per 1 januari 2027 een ruimtelijke visie hebben voor het hele grondgebied. De Laarbeekse gemeenteraad heeft in december 2021 de omgevingsvisie voor het buitengebied al vastgesteld. Zij is nu bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie voor de kernen en bedrijventerreinen. Om dit te bereiken is er een enquête uitgezet onder de inwoners van de vier kernen waarvan er ongeveer tweeduizend ingevuld binnen zijn. Ook is er gesproken met belangengroepen, waaronder de vier dorpsraden.

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn er dorpenkaarten opgesteld waarop de ruimtelijke uitdagingen en de kansen en prioriteiten zijn vermeld.
Het gaat hier om een wensenlijst vanuit het perspectief van de dorpsraad. Dit betekent niet dat deze wensen automatisch worden overgenomen, want deze keuze is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Daarbij wordt er met meerdere afwegingen rekening gehouden. De analyse van de enquête en de vier dorpenkaarten zijn te zien op laarbeek.nl/omgevingsvisie.