In het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk ligt de ontwerp-evenementenvergunning WiSH Outdoor 2022 ter inzage. Dit betekent dat belanghebbenden over het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren kunnen brengen. Dat kan tot en met 29 juni. De documenten die ter inzage liggen zijn de Ontwerpvergunning, het Veiligheidsplan WiSH Outdoor 2022 en de Terreintekening. Wie het oneens is met dit besluit kan binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Laarbeek.