Uit de Jaarverantwoording Kinderopvang van de gemeente Laarbeek is geconcludeerd dat de gemeente wettelijk heeft voldaan aan de gemeentelijke taak en verantwoordelijkheid. Jaarlijks wordt een jaarverslag vastgesteld waarin de toezicht- en handhavingstaken staan die de gemeente heeft verricht in de periode 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021. Het uitvoeren van het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang wordt gedaan door de GGD Brabant-Zuidoost. Handhaving op overtredingen gebeurt door de gemeente zelf. De GGD heeft het Laarbeeks college over de in 2021 uitgevoerde inspecties gerapporteerd.