De gemeenteraad van Laarbeek wordt 30 juni voorgesteld in te stemmen met de kadernota 2023. Normaal wordt bij de Kadernota al een allesomvattende afweging gemaakt voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor nieuwe beleidsvoornemens. Omdat echter het nieuwe Bestuursakkoord ‘Samen aan zet!’ nog moet worden vertaald naar ‘Wat gaan we er voor doen in 2023?’, is dat nu niet het geval. Dit zal richting de Begroting 2023 verder worden uitgewerkt.