Het college van B&W van Laarbeek is gevraagd medewerking te verlenen aan verplaatsing van de kermis in Lieshout naar De Heuvel. In principe is het college daarmee akkoord. Gezien het belang van zorgvuldige inwonersparticipatie in de voorbereidende fase en de beperkte resterende tijd wordt de standplaats van de kermis in Lieshout dit jaar nog gehandhaafd op de huidige plaats, maar wordt er wel gestart met de procedure om de Lieshoutse kermis in 2023 te verplaatsen naar De Heuvel.