Met een nieuwe vergaderstructuur van de commissies en gemeenteraad van Laarbeek moeten de inwoners meer betrokken worden bij bestuurlijke besluitvorming. Zodoende moet er meer wisselwerking met de samenleving teweeggebracht worden. Inwoners kunnen inspreken bij de commissievergaderingen, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Aanmelden kan via laarbeek.nl/doemeemetderaad. Zo wordt de doorlooptijd korter. De nieuwe vergaderstijl bestaat uit een cyclus met drie soorten openbare bijeenkomsten, een beeldvormende, een oordeelsvormende (de commissievergaderingen) en een besluitvormende (de raadsvergadering).