De Laarbeekse raadscommissie Ruimtelijk Domein wordt woensdag 14 september gevraagd een advies te geven over de ongewijzigde vaststelling van het ontwerp Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten in de gemeente Laarbeek. In 2021 is door de gemeenteraad de geactualiseerde archeologische beleidskaart vastgesteld. Deze kaart heeft als doel de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.