Het wijzigingsplan Schaapsdijk 6 in Mariahout ligt als ontwerp gereed in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het voorziet in het wijzigen van Agrarisch bedrijf naar Recreatie – Verblijfsrecreatie. Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl > bestemmingsplannen. Gedurende deze termijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken.