In het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk ligt het ontwerpwijzigingsplan Vossenberg 3b in Mariahout gereed. Dit plan voorziet in het wijzigen van de bestemming van het beëindigde nertsenbedrijf van ‘Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’, waarbij maximaal 500 m2 aan vrijstaande bijgebouwen wordt toegestaan. Dit conform de wijzigingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 20 mei tot en met donderdag 30 juni ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Het is ook digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl > bestemmingsplannen.