De provincie heeft als toezichthouder de begroting 2022 van de gemeente Laarbeek beoordeeld of deze structureel in evenwicht is. Het uitgebrachte oordeel is dat de begroting structureel in evenwicht is, waardoor een repressief (=terughoudend) toezicht van toepassing is. Richting de raad zijn geen toezichtbevindingen gemaakt. Een reactie
hierop vanuit het college zal ter kennisname worden voorgelegd aan de raad via een raadsinformatiebrief.