Namens de eigenaren van Herendijk 6-8 is bij de gemeente Laarbeek een verzoek ingediend om het bestemmingsvlak met de aanduiding Bedrijf te vergroten zodat de eerder aangelegde tuin en vrachtwagenopstelplaats hierbinnen komen te vallen. Het college van die gemeente heeft eerder aangegeven hier in principe aan mee te willen werken. Om de planologische aanvaardbaarheid aan te tonen is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Het college gaat akkoord met deze onderbouwing. Initiatiefnemer kan het plan nu verder uitwerken in een ontwerp-bestemmingsplan dat vervolgens in procedure wordt gebracht.