Het college van B&W van Laarbeek heeft eerder besloten in principe medewerking te verlenen aan het uitbreiden van het uitvaartcentrum aan de Oranjelaan 54 in Beek en Donk. De uitbreiding voorziet in het toevoegen van een resomeer- en koelruimte en het herinrichten van de binnenruimte. Om de planologische aanvaardbaarheid aan te tonen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Uit de toelichting blijkt die planologische aanvaardbaarheid. Het college besluit hiermee in te stemmen en het ontwerpbestemmingsplan Oranjelaan 54 Beek en Donk in procedure te brengen.