De gemeente Laarbeek behandelt een aanvraag voor het realiseren van een zonnepark aan de Vossenberg nabij Mariahout. Dit past binnen de gemeentelijke pilot om maximaal vijf zonneparken te vergunnen:
dit is de vijfde aanvraag. Het college van B&W heeft besloten de aanvraag zonnepark Vossenberg voor
te leggen aan de gemeenteraad voor mogelijke afgifte van een definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), na advies van de commissie Ruimtelijk Domein, onder voorbehoud van de responsnota op eventueel ingekomen zienswijzen.