Het college van B&W van Laarbeek heeft een vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op het Heuvelplein in Beek en Donk. Het betreft een vergunning voor de verkoop van kaas en tapas op woensdag tussen 07.00 – 22.00 uur. Wie het niet eens is met dit besluit kan tot 14 juli bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van B&W van Laarbeek. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.