Het college van B&W van Laarbeek is van plan een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen op het Rembrandtplein in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 13 mei tot vrijdag 24 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan B&W van Laarbeek, mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden bij het team Ontwikkeling, tel. 0492 – 469 700.