Om de positie van raadsleden ten opzichte van participaties van de gemeente in gemeenschappelijke regelingen (GR) te verbeteren, treden met ingang van 1 juli enkele wijzigingen in werking. De taken van provincies, waterschappen en gemeenten worden regelmatig ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens regelt de Wet gemeenschappelijke regelingen de kaders en de bevoegdheden. Omdat het voor raadsleden vaak lastig is om binnen een GR invulling te geven aan de controlerende en kaderstellende rol wordt dit per 1 juli gewijzigd.