Desktop

Tablet

Zoek

Inspraak concept Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028

Inspraak concept Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028

Het college van B&W van Gemert-Bakel wil op basis van de inspraakverordening de gelegenheid geven tot inspraak op het concept ‘Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028’. Het beleidskader omschrijft hoe de gemeente de ondersteuning van haar inwoners regelt om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. Ook gaat het over Wmo, jeugd en participatie, maar ook over bijvoorbeeld vrijwilligers, subsidie, onderwijs, inburgering, armoede en schulden. Het concept ligt sinds donderdag 18 april gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Tevens is het te raadplegen via gemert-bakel.nl.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze kenbaar maken aan het college van B&W van Gemert-Bakel. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze te geven. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met mevrouw A. Kluijtmans van de afdeling Sociaal Domein of stuur een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl.
Van de inspraakreacties wordt een rapport gemaakt. Mede aan de hand van deze rapportage zal de gemeenteraad het definitieve “Beleidskader Sociaal Domein 2024-2028”, al dan niet gewijzigd, vaststellen.