Desktop

Tablet

Zoek

Pagina Privacy beleid

PRIVACYVERKLARING

Wij bij de Stichting Laarbeekse Omroep PeelRand hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u dan ook hoe we bij Omroep PeelRand omgaan met persoonsgegevens.

Inleiding

Onderstaand vind u de privacyverklaring van Omroep PeelRand. (Bestaande uit stichting lokale omroep Gemert-Bakel en stichting lokale omroep Kontakt)

Omroep PeelRand is een stichting uit Laarbeek met vrijwilligers. Omroep PeelRand heeft aan zich gekoppeld de website www.omroeppeelrand.nl.

Omroep PeelRand is een lokale omroep voor de gemeente Laarbeek en Gemert-Bakel. Als omroep brengen we dagelijks lokaal nieuws via de ether, televisie, facebook, twitter en de website www.omroeppeelrand.nl.

Onze inkomsten genereren we voornamelijk uit de verkoop reclametijd (advertenties) en programmasponsoring.

Dit alles vastgelegd in de Stichting Lokale Omroep Kontakt en Stichting Lokale Omroep Gemert-Bakel. Dit alles wordt in eigen beheer gedaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en de soort te verwerken persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt en wenst u ons hierover te spreken, neem dan contact met ons op. Dat kan via:

Email:info@omroeppeelrand.nl

Telefonisch: 0492-463624

Adres: Otterweg 25 – 5741 BC – Beek en Donk

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, opdrachtgevers of leveranciers
Persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, opdrachtgevers of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie doeleinden binnen en buiten de omroep;
 • Het verzorgen van een digitale nieuwsbrief;
 • Het versturen van uitnodigingen en/of commerciële nieuwsbrieven;
 • Communicatie over de verstrekte of te verstrekken opdracht;
 • Het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht;
 • De afhandeling van de (financiële) administratie;
 • Voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting.

Grondslagen voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn:
• Uitvoering van de overeenkomst;
• Toestemming die vrijelijk en ondubbelzinnig door jou u gegeven, of
• Uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de hiervoor genoemde doelstellingen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Bedrijfsnaam;
• (Zakelijk) Post- of Woonadres;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• BTW-nummer;
• IBAN-nummer.

Foto’s en video opnamen
Wij maken regelmatig foto’s en/of video´s ten behoeve van onze uitzendingen en diverse digitale (sociale) media waarop (eigendommen van) een persoon/bedrijf/instantie mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar word afgebeeld. Deze foto’s en/of video opnamen worden onder meer gebruikt voor het nieuws, de digitale media en als wervings-en voorlichtingsmateriaal.  Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s en/of video-opnamen (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de AVG.

Gezien de impact die dit heeft op het grote aantal foto’s en/of video-opnames  met daarop de geregistreerde gezichten, is het in de regel niet mogelijk iedereen van tevoren toestemming te vragen voor publicatie. Wij gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde (eigendommen van) personen/bedrijven. Mocht de betreffende persoon, instantie of het bedrijf desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto’s en/of video-opnames, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk en in na overleg worden verwijderd.

Wij respecteren de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website en sociale media of door uitwisseling van informatie tussen deze en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van onze sociale media en website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers.

Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw de  gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website, sociale media en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na het verstrijken van de bewaartermijn, vindt zorgvuldige vernietiging plaats. Gegevens met betrekking tot financieel-administratieve doeleinden bewaren we minimaal volgens de termijnen van de fiscale bewaarplicht.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving;
• Het verzorgen van de administratie taken.

Wij geven nooit persoonsgegevens ter verwerking door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Voorts zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. De gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden zonder uw toestemming.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die door ons op grond van voornoemde doeleinden worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor een beperkt deel van onze medewerkers, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie binnen de omroep. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surséance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU
Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Omroep PeelRand van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn gehouden tot een uiterst vertrouwelijke behandeling binnen het bereik van zijn/haar taakuitoefening. Dit is vastgelegd in de diverse procedures binnen onze omroep;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze websites zijn SSL-beveiligd;
 • Wij maken (via de goed beveiligde externe servers) back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen/procedures;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten betrokkenen

 • Recht op informatie en inzage
  Te allen tijden heeft u het recht om u gegevens in te zien en op te vragen bij Omroep PeelRand, als daar gegevens opgeslagen en bewaard worden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@omroeppeelrand.nlof om te bellen naar 0492-463624
 • Recht op rectificatie
  Het kan natuurlijk zijn dat uw gegevens niet kloppen of veranderd zijn. U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Omroep PeelRand. Als u gegevens wilt aanpassen omtrent de nieuwsbrief dan kunt u dat doen via een mail te sturen naar info@omroeppeelrand.nl onder vermelding van “aanpassing nieuwsbrief”.
 • Recht op overdracht
  Stel u stapt over naar een andere partij of dienst. Dan heb je het recht op overdracht van al die gegevens. Omroep PeelRand dient dan de aanwezige gegevens over te dragen aan de andere partij
 • Recht op wissen van gegevens

Als u niet langer wilt hebben dat je gegevens bij Omroep PeelRand opgeslagen zijn, dan heeft u het recht dat Omroep PeelRand u gegevens wist.

 • Recht op indienen van een klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 • Recht op stop gegevensgebruik

Het kan zijn dat u niet wilt dat Omroep PeelRand uw gegevens gebruikt. Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Bezwaar (verzet)

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Vermeld in het bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van het  bezwaar is.

 • Toestemming intrekken

Als Omroep PeelRand alleen met uw toestemming persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Wit u gebruik maken van deze rechten dan kunt u een mail sturen naar info@omroeppeelrand.nl. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van Omroep PeelRand bekend gemaakt.

Vragen?
Dat kan natuurlijk altijd. Neem gerust contact op:

info@omroeppeelrand.nl

0492-463624

Otterweg 25

5741 BC Beek en Donk