Desktop

Tablet

Zoek

Ontwerpbestemmingsplan De Biezen 6a Aarle Rixtel

Ontwerpbestemmingsplan De Biezen 6a Aarle Rixtel

De gemeente Laarbeek heeft het ontwerp van het bestemmingsplan De Biezen 6a in Aarle-Rixtel voorbereid. Het plan voorziet in het beëindigen van een nertsenhouderij en het slopen van de bijbehorende bebouwing en voorzieningen, om ter plaatse vier recreatiewoningen toe te staan. Dit als nevenactiviteit bij de voort te zetten melkveehouderij die wordt uitgebreid met een nieuwe machineloods. Het geheel wordt landschappelijk ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt tot en met donderdag 18 januari 2024 ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis in Beek en Donk.

Het plan is in deze periode ook digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl>bestemmingsplannen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd worden aangegeven op welke onderdelen van het plan de zienswijze betrekking heeft.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek in Beek en Donk. Deze moet verder zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Ontwikkeling. Van deze mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.